Thursday 18 July 2024 10:44:35 PHT

Search results for 'yanong butang'

19 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
affair butang gawain
affair Noun butang kabagayan, gawain, kapakanan katuyoan, pagkabutang
apply butang ilagay
article Noun butang paninda, tuntunin tinda, artikulo
commit Verb butang gumawa, mangake magbuhat, magpangako
deposit butang magdeposito
item butang aytem
item Noun butang isang bagay sa talaan isa ka butang
lay butang ihiga
matter butang materya
matter Noun butang bagay, kadahilanan butang, pamalibad
matter Noun butang laman, usapin, bagay unod, kasaba, butang
object butang bagay
physical butang pisikal
put butang ilagay
set butang ilagay
thing butang bagay
thing Noun butang bagay butang, bagay
particular Adjective yanong butang bukod, tangi, maselang luas, pasahi, pililion

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 25340945 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles