Saturday 20 July 2024 21:25:00 PHT

Search results for 'walay katapusan'

24 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
commencement Noun katapusan pagtatapos, pasimula belada (sa eskwelahan)
conclusion katapusan wakas
conclusion Noun katapusan resulta, katapusan, hatol katapusan, pamatbat, resulta
doom Noun katapusan parusa, kapalaran, kamatayan silut, kapalaran, kamatayon
edge katapusan tabihan
end katapusan dulo
end Noun katapusan katapusan, wakas, dulo, kaduluhan katapusan
expiration Noun katapusan kamatayan, katapusan, takda kamatayon, katapusan
final katapusan huli
finally Adverb katapusan sa katapusan sa wakas katapusan
finish katapusan tapusin
finish Noun katapusan katapusan, wakas, pagkakayari katapusan, pagkahuman
finished katapusan tapusin
last katapusan huli
last Noun katapusan huli, katapusan katapusan
limit katapusan magtakda
terminal katapusan pangwakas
termination Noun katapusan katapusan, hanggahan palat-uron, kahingapusan
ultimate katapusan pinakadulo
ultimate Adjective katapusan pantapos, hulihan pahingapos, pangulihi
windup katapusan
absurd walay baligho
there is none Negative (ayaw, dili, wala), Existential (adunay, may, wala) walay
perennial Adjective walay katapusan palagian tuigan

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 25354134 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles