Tuesday 16 July 2024 20:40:42 PHT

Search results for 'para ni'

12 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
by Preposition ni ni, sa siping, sa tabi ng sa, sa luyo, sa higad sang
neither Adverb ni ni, hindi, kahit sino ni bisan sin-o
nor ni
nor Adverb ni ni, hindi ni, indi, bisan pa
of ni ng
of Preposition ni ng, sa, ni, kay sang, ni, kay
this ni ito
with ni kasama ng
for para para sa
so that Conjunction para
stop para hinto
for para ni para sa

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 25293429 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles