Friday 01 March 2024 18:05:20 PHT

Search results for 'paglapas sa tagal'

28 Cebuano words found; Cebuano words 1 to 25 are shown.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
infringement paglapas
offense paglapas
transgression paglapas paglabag
violate Verb paglapas lumabag, pumaslang lumapas
violation paglapas paglabag
elapse Verb paglapas sa tagal lumagpas sa taning nakaligad sa pinat-ud
at sa naa, sa
at sa sa
at Preposition sa sa, nasa sa
at Referent, Location, Oblique, or Place marker sa sa
by (associate) Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
first deictic or demonstrative pronoun sa primero
for Preposition sa para, ukol sa, para sa, sa para sa, tungod sa
for Referent, Location, Oblique, or Place marker sa para sa
in Preposition sa sa loob, sa sa sulod, sa
in Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
jiffy sa sandali
of sa ng
of Preposition sa ng, sa, ni, kay sang, ni, kay
of Referent, Location, Oblique, or Place marker sa ng
on sa sa
on Preposition sa sa ibabaw, sa sa ibabaw, sa
out of Referent, Location, Oblique, or Place marker sa
past time marker Genitive or associate marker sa
to Adverb sa sa, kay, upang sa, kay, agud

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 23167495 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles