Thursday 30 May 2024 11:19:58 PHT

Search results for 'ki ni'

9 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
this ki ni ito
by Preposition ni ni, sa siping, sa tabi ng sa, sa luyo, sa higad sang
neither Adverb ni ni, hindi, kahit sino ni bisan sin-o
nor ni
nor Adverb ni ni, hindi ni, indi, bisan pa
of ni ng
of Preposition ni ng, sa, ni, kay sang, ni, kay
this ni ito
with ni kasama ng

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 24135602 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles