Tuesday 16 July 2024 11:13:18 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

416 words found; words 51 to 75 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Wanton, n. [wónton] Lascivo, licencioso, retozon Malibog, mahalay, landî, kirí.
Wanton, v. [wónton] Retozar, juguetear Lumandî, kumirí.
War, n. [wor] Guerra Digmà, pagbabaka.
War, v. [wor] Guerrear Dumigmà, bumaka.
Warble, v. [worbl] Trinar, hacer quiebros con la voz Kumantá na pinapanginginig ang tingig ó boses.
Ward, n. [word] Guarda; defensa Bantay, tanod; sanggalang.
Ward, v. [word] Guardar; defender Magbantay, tumanod; mágsanggalang.
Warden, n. [wórden] Custodio, guardian Tagaiwí, tagakandilì.
Warder, n. [wórder] Guarda, guardia Bantay, tanod.
Wardrobe, n. [wórdrob] Guardaropa Tagúan ng damit, aparador.
Ware, n. [wer] Mercadería, generos que se venden Mga sinamay ó kayo na ipinagbibilí.
Warehouse, n. [wérjaus] Almacen Almasen, tindahan.
Warfare, n. [wórfer] Guerra; la vida del soldado Digmà, pamumuhay ng kawal.
Warily, adv. [wórili] Prudentemente, cautamente Na may kabaitan, ng boong ingat.
Wariness, n. [wórines] Cautela, prudencia Ingat, baít.
Warlike, adj. [wórlaic] Guerrero, belicoso Mangdidigmà, ukol sa labanán.
Warm, adj. [worm] Caliente Mainit.
Warm, v. [worm] Calentar Magpainit.
Warmth, n. [wormz] Calor Init.
Warn, v. [worn] Precaver, advertir Pangusapan, pangunahan.
Warning, n. [wórning] Amonestacion Pangaral, páuna.
Warp, v. [worp] Torcerse Baluktutin, palikawlikawin.
Warrant, n. [wórrant] Testimonio, justificacion Patotoo, patunay.
Warrant, v. [wórrant] Garantir, asegurar Panagután, patunayan.
Warrantable, adj. [wórrantabl] Justificable Mapatototohanan.