Tuesday 25 June 2024 13:44:55 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

416 words found; words 1 to 25 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
W, [dáblyu] W (doble-u) W (wa).
Wabble, v. [wobl] Anadear Magpalikawlikaw.
Wad, n. [wad] Atado [de paja] Bigkis [ng dayami].
Wad, v. [wad] Acolchar Gawíng kolchon.
Wadding, n. [wáding] Entretela Panglaman sa pagitan ng káyo at aporo ng damít.
Waddle, v. [wádl] Anadear Magpalikawlikaw.
Wade, v. [wed] Vadear Tumawid.
Wafer, n. [wéfer] Hostia, oblea Tinapay na manipís.
Waffle, n. [wáfl] Barquillos Barkilyos, apa.
Waft, v. [waft] Flotar Lumutang.
Wag, n. [wag] Burlon, bufon Palabirô, mapagpatawá, púsong.
Wag, v. [wag] Mover ligeramente Pumagaypay.
Wage, v. [wedch] Tentar, probar; hacer guerra Sumubok; tikman; mangdigmà.
Wager, n. [wédcher] Apuesta Pustá.
Wages, n. [wédches] Salario, paga Bayad, upa, sahod.
Waggle, v. [wágl] Anadear Magpalikawlikaw.
Wagon, n [wégon] Vagon, carro grande Bagon, malaking karro.
Waif, n. [wef] Bienes mostrencos Pag aaring dî malaman kung kanino, na tuloy inaarì ng pámahalaan.
Wail, n. [wel] Lamento, gemido Panaghoy, daing, hibik.
Wailing, n. [wéling] Lamento, gemido Panaghoy, daing, hibik.
Wainscot, n. [wénskot] Enmaderamiento de ensambladura Piníd na kahoy.
Waist, n. [wést] Cintura Baywang.
Waistcoat, n. [wéstcot] Chaleco Chaleco.
Wait, v. [wet] Esperar, aguardar Maghintay, mag-antabay.
Waiter, n. [wéter] Mozo de café ó taberna, sirviente Lingkod ó alilà sa dulang.