Sunday 14 July 2024 10:18:52 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

843 words found; words 476 to 500 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Topsail, n. [tápsel] Gavia Lagay sa itaas.
Topsy-turvy, adv. [tápsi-tœrvi] Al reves Baligtad.
Torch, n. [torch] Antorcha Sulô, sigsíg.
Torment, n. [tórment] Tormento, pena, tortura Pahirap, sákit, pighatì.
Torment, v. [tórment] Atormentar, afligir Pahirapan, pasákitan.
Tornado, n. [tornédo] Huracán Búhawi.
Torpedo, n. [torpído] Torpedo Torpedo, bapor na pangdigmà.
Torpid, adj. [tórpid] Entorpecido Dungô, ungás.
Torpor, n. [tórpor] Entorpecimiento, pasmo Pamamanhid, pulikat.
Torrent, n. [tór-rent] Torrente, arroyo Agos; batis, bangbang.
Torrid, adj. [tór-rid] Tórrido; tostado Mainit; sunog.
Tortoise, n. [tórtoiz] Tortuga Pagóng.
Tortuous, adj. [tórtiuœs] Tortuoso, sinuoso Palikawlikaw, pasikotsikot.
Torture, n. [tórtiur] Tortura, tormento, dolor Pahirap, pasakit, hirap.
Torture, v. [tórtiur] Atormentar Pahirapan, pasakitan.
Toss, n. [tos] Sacudimiento Paspas, Palís.
Toss, v. [tos] Sacudir, agitar Paspasin, palisín.
Total, adj. [tótal] Total, entero Lahat, buô.
Totality, n. [totáliti] Totalidad Kalahatan, kabuoan.
Totally, adv. [tótali] Totalmente Lahatlahat.
Totter, v. [tóter] Tambalear, vacilar Gumiraygiray.
Touch, n. [tœch] Contacto, toque Dama, hipò, salíng, kapâ.
Touch, v. [tœch] Tocar, palpar Humipò, sumalíng, kumapâ.
Touching, prep. [táching] Tocante, por lo que toca á Tungkol sa, hinggil sa.
Touchy, adj. [táchi] Cosquilloso Makílitiin.