Sunday 14 July 2024 08:49:53 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

843 words found; words 451 to 475 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Tongueless, adj. [tóngles] Mudo, sin habla Pipi, walang dilà.
Tonic, adj. [tónic] Tónico Gamót na pangpalakas.
Tonnage, n. [tónedch] Porte de un buque Lulan ng sasakyan.
Tonsils, n. [tónsils] Agallas Hasang.
Tonsure, n. [tónsiur] Tonsura, el primero de los grados clericales Paggupít ng buhok; unang grado sa pagpaparè.
Too, adv. [tu] Demasiado; tambien, aun Nápaka...; man, rin, rin naman.
Tool, n. [tul] Herramienta, utensillo Kasangkapan.
Tooth, n. [tuz] Diente Ngipin, bagáng.
Tooth, v. [tuz] Dentar Magpalagay ng ngipin.
Toothache, n. [túzec] Dolor de muelas Sakít ng ngipin.
Toothless, adj. [túzles] Desdentado Walang ngipin.
Toothpick, n. [túzpic] Mondadientes Panghinuké, tuké.
Toothpowder, n. [tuzpaúder] Dentrífico Pulbos na panglinís ó pangpagalíng ng ngipin.
Toothsome, adj. [túzsam] Sabroso, gustoso Masarap, malasa.
Top, n. [tap] Cima, cumbre; remate, punta Taluktok, tugatog; dulo.
Top, v. [tap] Elevarse por encima; sobrepujar, exceder Mangibabaw; humigít, lumangpás.
Topaz, n. [tópaz] Topacio Topasyo, batong mahalagá.
Toper, n. [tóper] Borrachon, bebedor Manglalasing, mapaglangô.
Topic, n. [tópic] Principio general Súliranin; layon.
Topical, adj. [tópical] Tópico Nauukol sa súliranin.
Topmost, adj. [tápmost] Lo mas alto Kátaastaasan, pinaka mataas.
Topographer, n. [topógrafer] Topógrafo Ang nakakaalam ng lagay ng isang dako ó lalawigan.
Topographical, adj. [topográfical] Topográfico Nauukol sa kaalaman ng lagay ng isang dako.
Topography, n. [topógrafi] Topografía Kaalaman tungkol sa lagay ng isang dako.
Topple, v. [tópl] Volcarse Mátaob.