Tuesday 25 June 2024 04:46:37 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

843 words found; words 426 to 450 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Toe, n. [to] Dedo del pie Dalirì ng paa.
Together, adj. [tuguédzer] Juntamente Sabaysabay, samasama.
Toil, n. [tóil] Trabajo, faena; fatiga; pena Gawâ; pagod, pagal; hirap.
Toil, v. [tóil] Trabajar, fatigarse Gumawâ, magpagod, magpagal, magpakahirap.
Toilet, n. [tóilet] Tocador Tocador, mga kasangkapang panuklay at pang-ayos ng katawan.
Toilsome, adj. [tóilsam] Laborioso, penoso Mahirap, mabigat.
Token, n. [tokn] Señal, muestra, seña Tandâ, pinakatandâ.
Tolerable, adj. [tólerabl] Tolerable, sufrible Mapalalagpas, mapararaan, mababatá, matitiis.
Tolerance, n. [tólorans] Tolerancia Pagpaparaanan.
Tolerant, adj. [tólerant] Tolerante Mapagparaan, mapagbatá.
Tolerate, v. [tóleret] Tolerar Paraanín, palagpasín, batahín.
Toll, n. [tol] Peaje, portazgo; el sonido de las campanas Upa, bayad; tunog ng batingaw ó kampanà.
Toll, v. [tol] Pagar el derecho de portazgo; tañir ó tocar una campana Umupa, magbayad; tumugtog ng batingaw ó kampanà.
Toll-gatherer, n. [tol-gádzerer] Partazguero Mániningil ng kabayaran.
Toller, n. [tóler] El que toca las campanas Tagatugtog ó tagapihit ng batingaw ó kampanà.
Tomahawk, n. [tómajok] Hacha de armas de los Indios Americanos Palataw, palakol na panglaban ng mga amerikanong itím.
Tomato, n. [tomáto] Tomate Kamates.
Tomb, n. [tomb] Tumba, sepulcro Líbingan.
Tomboy, n. [tómboi] Villano; doncella pizpireta y respingona Hámak; babaing magaslaw.
Tombstone, n. [tombston] Lápida ó piedra sepulcral Lápida ó batong panglibingan.
Tome, n. [tom] Tomo, volumen Tomo, bahagi.
Ton, n. [ton] Tonelada Tonelada.
Tone, n. [ton] Tono de la voz Tinig, tingig, tunog ng boses.
Tongs, n. [tongz] Tenaza Sipit, panipit.
Tongue, n. [tong] Lengua; idioma Dilà; wikà.