Friday 01 March 2024 17:50:06 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1211 words found; words 1201 to 1211 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Dye, n. [dai] Tinte Tinà.
Dye, v. [dai] Teñir Tuminà.
Dyeing, n. [dáying] Teñidura Pagtitinà.
Dyer, n. [dáier] Tintorero Manininà.
Dying, adj. [dáying] Agonizante, moribundo Naghihingalô.
Dynamite, n. [dínamit] Dinamita Dinamita.
Dynamo, n. [dáinamo] Dinamo Makinang pinanggagalingan ng takbó ng elektrisidad.
Dynasty, n. [dáinasti] Dinastía Paghaharì ng gayong angkan ó paghaharì ng sali't saling lahì ng gayong angkan.
Dysentery, n. [dísenteri] Disentería Iti, pag-iiti.
Dyspepsy, n. [dispépsi] Dispepsia Sakit sa sikmurà.
Dyspeptic, adj. [dispéptic] Dispéptico Ang may-sakít sa sikmurà.