Friday 01 March 2024 19:57:13 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1211 words found; words 676 to 700 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Disconnect, v. [disconéct] Desunir Tanggalin, ihiwalay.
Disconnection, n. [disconéccicn] Desunion Pagkatanggal, pagkahiwalay.
Disconsolate, adj. [discónsolet] Desconsolado Dî maaliw.
Discontent, adj. [discontént] Descontento Yamot, iníp.
Discontent, v. [discontént] Descontentar, desagradar Yumamot, makainíp.
Discontented, adj. [disconténted] Descontentadizo Iníp.
Discontinuance, n. [discontíniuans] Cesacion Paglilikat, pagtigil.
Discontinuation, n. [discontiniuécion] Descontinuacion, cesacion, interrupcion Pagkauntol; paglilikat; pagkaabala.
Discontinue, v. [discontíniu] Descontinuar, interrumpir, cesar Mápauntol; itigil; maglikat.
Discord, n. [díscord] Discordia, disencion Kasiraan, káalitan.
Discordance, n. [discórdans] Discordancia, discordia, disencion Pagkakasirà, kásiraan, káalitan.
Discordancy, n. [discórdansi] Discordancia, discordia, disencion Pagkakasirà, kásiraan, káalitan.
Discordant, adj. [discórdant] Discorde, incongruo Walang-ayos, magulo, dî tugmâ.
Discount, n. [díscaunt] Descuento, rebaja Bawas, kulang.
Discount, v. [díscaunt] Descontar, rebajar Bawasan, kulangan.
Discountenance, v. [discáuntenans] Avergonzar, aturdir; poner mala cara Hiyain; pasamain ang mukhâ.
Discourage, v. [diskéredch] Desalentar, intimidar Magpahinà ng loob.
Discouragement, n. [diskéredchment] Desaliento, cobardía Kahinaan ng loob, panglulupaypay, takot.
Discourse, n. [discórs] Discurso, plática, disertacion Talumpatì, panayam.
Discourse, v. [discórs] Conversar, discurrir Manalitâ, makipanayam, magbadya.
Discourteous, adj. [discórties] Descortés, grosero Lapastangan, walang galang.
Discourtesy, n. [discórtisi] Descortesía, grosería Kalapastanganan, kawalán ng galang.
Discover, v. [discóver] Descubrir; revelar Tumuklas; maghayag.
Discovery, n. [discóveri] Descubrimiento; revelacion Pagkatuklas; pagkahayag.
Discredit, n. [discrédit] Descrédito, deshonra Kasiraang puri.