Sunday 23 June 2024 10:17:42 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 1176 to 1200 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Autocrat, n. [ótocrat] Autócrata Apò, Ang kápunupunuan na pinapangyayari ang kanyang máibigan.
Autocratic, adj. [otocrátic] Autocrático Nauukol sa apò, pag-aapo-apûan.
Autograph, n. [ótograf] Autógrafo Sulat ng kanyang sariling kamay.
Autographic, adj. [otógrafic] Autográfico Nauukol sa sulat ng sariling kamay.
Automatical, adj. [otomátical] Automático Mákinang humúhwad sa kilos ng may buhay.
Autonomy, n. [otónomi] Autonomia Kalayaan ng isang bayan ó bansá na mamahalá ayon sa kanyang sariling kautusan.
Autopsy, n. [ótopsi] Autopsia Pagsaliklik ó paglitis ng nagíng dahilan ng ikinamatay.
Autumn, n. [ótom] Otoño Otonyo, tagulan.
Autumnal, adj. [otómnal] Otoñal Nauukol sa Otonyo ó tagulan.
Auxiliar, auxiliary, adj. [oksílier, oksílieri] Auxiliar, auxiliatorio Katulong, kawaní.
Avail, n. [avél] Provecho, ventaja Pakinabang.
Avail, v. [avél] Aprovechar; servir, ayudar Makinabang; maglingkod; tumulong.
Available, adj. [avélabl] Util, ventajoso Napapakinabangan, nagagamit.
Avalanche, n. [ávalanch] Lurte ó alud Ang natitibag na putol ng esnó (ó namuong tubig).
Avarice, n. [áværis] Avaricia Kasakiman; katakawan.
Avaricious, adj. [avaríciæs] Avaro, avariento Sakim; matakaw.
Avast, adv. [avást] Forte Pigil, hawak.
Avaunt, interj. [avónt] ¡Fuera! ¡fuera de aquí! ¡quita! ¡quita allá! Sulong! tabì! lumayas ka! alis diyan!
Ave Mary, n. [ávi Méri] Ave Maria Aba Ginoong María.
Avenge, v. [avéndch] Vengarse; castigar algun delito Manghiganti; magparusa.
Avengement, n. [avéndchment] Venganza Higantí.
Avenger, n. [avéndcher] Vengador Mapanghigantí.
Avenue, n. [avéniu] Avenida, calle de arboles Lansangang mapunong kahoy sa kabíkabilang tabí.
Aver, v. [avér] Asegurar, afirmar, verificar Magpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan.
Average, n. [áværedch] Promedio, precio medio, término medio Kurong humigit kumulang.