Sunday 23 June 2024 09:32:38 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 1126 to 1150 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Attract, v. [atráct] Atraer, persuadir Gumanyak, humalina, humikayat.
Attraction, n. [atráccien] Atraccion Pangganyak, panghalina, panghikayat.
Attractive, adj. [atráctiv] Atractivo, atrayente Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat.
Attribute, n. [atríbiut] Atributo Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan.
Attribute, v. [atríbiut] Atribuir; achacar, imputar Magparatang, magpalagay.
Attribution, n. [atribiúcien] Cualidades atribuidas, atributo Paratang, palagay.
Attributive, adj. [atríbiutiv] Atributivo Ukol sa paratang.
Auburn, adj. [óbærn] Moreno, castaño Kuyomanggí, namumulang kulay kuyomanggí.
Auction, n. [óccien] Almoneda, pública subasta Almoneda.
Auction, v. [óccien] Almonedear Mag-almoneda.
Auctioneer, n. [occienír] Almonedero Ang nag-aalmoneda.
Audacious, adj. [odécies] Audaz, atrevido Pangahás, matapang.
Audacity, n. [odáciti] Audacia, osadía Kapangahasan, katapangan.
Audible, adj. [ódibl] Audible Náririnig.
Audience, n. [ódiens] Audiencia; auditorio Kapulungan ng nangakikinig; pakikinig.
Audit, v. [ódit] Rematar una cuenta, examinar Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus.
Audit, n. [ódit] Remate de una cuenta Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat.
Auditor, n. [óditor] Oidor; oyente, el que oye Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan.
Auditory, n. [óditori] Auditorio Dakong pákinigan.
Auger, n. [óguær] Barrena, taladro Balibol, pangbutas, barrena.
Aught, pron. [ot] Algo, alguna cosa Anoman, balang....
Augment, n. [ogmént] Añadidura, aumento Dagdag, patong.
Augment, v. [ogmént] Aumentar, crecer Magdagdag, magparami, lakihan.
Augmentation, n. [ogmentécien] Aumentacion, aumento Dagdag, patong.
Augur, n. [óguær] Taladro; agorero, adivino Pangbutas, barrena; mapamahiin, manghuhulà.