Wednesday 12 June 2024 22:24:35 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 1076 to 1100 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Astride, adv. [astráid] Con las piernas abiertas Saklâ, bukakâ.
Astrologer, n. [astróloger] Astrólogo Ang marunong ng tungkol sa talà at bituin.
Astrology, n. [astrólodchi] Astrología Karunungan tungkol sa mga talà at bituin.
Astronomer, n. [astrónomer] Astrónomo Ang marunong ng tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin at ibp.
Astronomy, n. [astrónomi] Astronomía Karunungan tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin at ibp.
Astute, adj. [astiút] Astuto Tuso, switik.
Asunder, adv. [asánder] Separadamente, aparte Hiwalay, bukod, tangì.
Asylum, n. [asáilæm] Asilo, refugio Ampunan, álagaan, kandilian.
At, prep. [at] Á, en Sa.
Atheism, n. [áziism] Ateismo Ang pananalig na walang Dyos.
Atheist, n. [áziist] Ateista ó ateo Ang may pananalig na walang Dyos.
Athirst, adv. [azérst] Sediento Uháw.
Athlete, n. [azlít] Atleta Taong malakás at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan.
Athletic, adj. [azlétic] Atlético Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan.
Athwart, prep. [azuórt] Al ó á travez, de travez, de un modo atravesado Pahalang.
Atlantic, n. [atlántic] Atlántico Atlántiko, (isang dagat).
Atlas, n. [átlas] Átlas Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain ó bansâ.
Atmosphere, n. [átmosfir] Atmósfera Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak.
Atmospheric, adj. [atmosféric] Atmosférico Ukol sa panganorin.
Atom, n. [atœm] Átomo Napaka munting bagay.
Atomic, adj. [atómic] Atómico Munting muntî.
Atone, v. [atón] Expiar, apaciguar, aplacar Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik.
Atonement, n. [atónment] Expiacion, propiciacion, concordia Pagtatakip ng salâ, pangpalubag-loob, pakikipagkasundô.
Atonic, adj. [atónic] Lo que está falto de vigor Mahinà, walang lakás.
Atop, adv. [atóp] Encima Sa ibabaw.