Sunday 23 June 2024 10:32:25 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 1026 to 1050 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Assembly, n. [asémbli] Asamblea, congreso Kapulungan.
Assent, n. [asént] Asenso, consentimiento, aprobacion Pahintulot, pagpayag.
Assent, v. [asént] Asentir, aprobar Magpahintulot, pumayag, umayon.
Assert, v. [asért] Sostener, mantener, afirmar, asegurar Umalalay, kumandilì; umoo.
Assertion, n. [asércien] Asercion Alalay, handilì; paoo.
Assertor, n. [asértær] Afirmador, defensor Tagaayon, tagapagsanggalang.
Assess, v. [asés] Amillarar Humalaga ó tumasa ng dapat ibwís ng mámamayan sang-ayon sa halagá ng lupà ó pag-aarì na ipinagbabayad sa pámahalaan.
Assessment, n. [asésment] Amillaramiento Amilyaramyento, halaga ó tasa ng pag-aarì na ibinabayad sa pámahalaan.
Assessor, n. [asésœr] Asesor, tasador de impuestos Tagatasa ng bwis.
Assets, n. [ásets] Caudal, fondos Yaman, boong kahalagahan ng pag-aarì ó tinatangkilik.
Asseverate, v. [asevéret] Aseverar, afirmar Magpatunay, magpatotoo.
Asseveration, n. [aseverécien] Aseveracion, afirmacion Pagpapatunay, pagpapatotoo.
Assiduity, n. [asidiúiti] Asiduidad, laboriosidad Sikap, sipag.
Assiduous, adj. [asídiues] Asiduo, aplicado Masikap, masipag.
Assign, v. [asáin] Asignar, señalar; ceder Magtakdâ, magtandâ, magtadhanà; ipagkaloob, ilipat sa iba.
Assign, n. [asáin] Asignacion; cesion Takdâ, tadhanà; paglilipat sa iba.
Assignable, adj. [asaínabl] Asignable Matatakdaan, matatadhanaan.
Assignee, n. [asainí] Síndico, apoderado, cesionario Sinalinan ng kapangyarihan.
Assigner, n. [asáiner] Asignante; transferente Ang nagtatakdâ ó nagtatadhanâ; ang nagsasalin sa iba.
Assignment, n. [asáinment] Asignacion; cesion Pagtatakdâ, pagtatadhanà; paglilipat sa iba.
Assimilable, adj. [asímilebl] Semejante Kahwad, kawangis, kamukhâ, kagaya.
Assimilate, v. [asímilet] Asemejar Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukhâ, igaya.
Assimilation, n. [asimilécien] Asimilacion; semejanza Hwad, wangis, wangkî.
Assist, v. [asíst] Asistir, ayudar, auxiliar Tumulong, sumaklolo, umabuloy.
Assistance, n. [asístans] Asistencia, auxilio, apoyo Tulong, saklolo, abuloy.