Thursday 19 July 2018 09:29:41 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 751 to 775 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Apoplexy, n. [ápoplecsi] Apoplejía Himatay, isang sakít na nakawawalâ ng diwà.
Apostasy, n. [apóstasi] Apostasía Pagtalikod sa dating pananampalataya.
Apostate, n. [apóstæt] Apóstata Ang tumatalikod sa dating pananampalataya.
Apostatize, v. [apóstataiz] Apostatar Tumalikod sa dating pananampalataya.
Apostle, n. [apósl] Apostol Apostol, apóstoles. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad ni Hesu-Kristo.
Apostleship, n. [apóslship] Apostolado Pagkaapostol.
Apostolic, adj. [apostólic] Apostólico Nauukol sa apostol.
Apostrophe, n. [apóstrofi] Apóstrofe Apóstrope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salitâ.
Apostrophize, v. [apóstrofaiz] Apostrofar Maglagay ng apóstrope ó ng kudlít.
Apothecary, n. [apózecari] Boticario Butikaryo, ang naghahandâ at nagbibili ng gamot.
Apothecary's shop, n. [apózecaris siop] Botica Butika, tindahan ng gamot.
Apotheosis, n. [apozíesis] Apoteosis, deificacion Pag aring Dyos sa kaninoman.
Appall, v. [apól] Espantar, aterrar Sumindák; magpangilabot.
Appalling, n. [apóling] Espanto, aterramiento Sindak, pangingilabot.
Apparatus, n. [aparétus] Aparato, aparejo Kasangkapan.
Apparel, n. [apárel] Vestido Damit, suot, kasuutan.
Apparel, v. [apárel] Vestir Magbihis, magdamit.
Apparent, adj. [apárent] Claro, aparente Maliwanag, malinaw; naaaninag.
Apparently, adv. [apárentli] Claramente May kalinawan, may kalìwanagan.
Apparition, n. [aparícien] Aparicion, vision, fantasma Paglitaw, pagsipot; malikmata, pángitain; multó.
Appeal, n. [apíl] Apelacion Tutol, luhog.
Appeal, v. [apíl] Apelar, recurir á un tribunal superior Tumutol, magsakdal ó lumuhog sa lalong mataas na húkuman.
Appear, v. [apír] Aparecer ó aparecerse Lumitaw, sumipot, humarap; sumikat, sumilang.
Appearance, n. [apírans] Apariencia Anyô, hichura, tabas.
Appease, v. [apíz] Aplacar, apaciguar, calmar Magpatahimik, pumayapà.