Saturday 10 June 2023 19:54:08 PHT

Search results for 'matod ni'

9 Cebuano words found.

EnglishGrammarCebuanoTagalogHiligaynon
according to (person) Prepositional element (alang kang, hangtud sa, etc.) matod ni
by Preposition ni ni, sa siping, sa tabi ng sa, sa luyo, sa higad sang
neither Adverb ni ni, hindi, kahit sino ni bisan sin-o
nor ni
nor Adverb ni ni, hindi ni, indi, bisan pa
of ni ng
of Preposition ni ng, sa, ni, kay sang, ni, kay
this ni ito
with ni kasama ng

Search Again

Search:
From Language:
Phonetic Match

This dictionary has been queried 21285765 times

Also have a look at our page of Boholano Proverbs and Boholano Riddles