Wednesday 18 July 2018 18:27:30 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 876 to 900 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Architectural, adj. [arkitéctural] Arquitéctico Nauukol sa paggawâ ng plano ó anyô ng bahay ó anomang gusalì.
Architecture, n. [árkitectiur] Arquitectura Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawâ ng bahay.
Archives, n. [árcaivs] Archivos Archibo, lágakan ng mga kasulatan at aklat ng isang káwanihan, bayan ó bansa.
Archivist, n. [árkivist] Archivero Tagapag-ingat ng archibo.
Archway, n. [árch-ue] Arcada, bóveda Balantok sa bahay, bubong na balantok; dáanan sa ilalim ng balantok.
Archology, n. [arkiólodchi] Arqueología Ang karunungan sa panunurì ng mga monumento, medalya ó anomang alaalang tirá noong unang panahon.
Arctic, adj. [árctic] Ártico, septentrional Nauukol sa hilagaan.
Ardency, ardor, n. [árdensi, árdor] Ardor, vehemencia, calor Ningas ng kalooban, kapusukan.
Ardent, adj. [árdent] Ardiente, vehemente; apasionado, ansioso Maningas, maalab; maningas na loob, mapusok.
Arduous, adj. [árduos] Arduo, dificil; laborioso Mahirap gawin, mabigat gawin; masipag.
Area, n. [éria] Área Lawak, lakí.
Argil, n. [árdchil] Arcilla Lupang malagkit, (lupang ginagamit sa paggawâ ng mga sisidlang lupà).
Argue, v. [árguiu] Razonar, disputar Magmatwid, makipagmatwiranan.
Argument, n. [árguiument] Argumento, razonamiento Pangangatwiran.
Argumentative, adj. [arguiuméntetiv] Argumentativo Ukol sa pangangatwiran.
Arid, adj. [árid] Árido, seco Tuyô, basal.
Aridity, n. [aríditi] Sequedad Katuyûan, pagkatuyô.
Aright, adv. [aráit] Acertadamente Tamà, matwid.
Arise, v. [eráis] Levantarse, nacer, provenir Bumangon, manggaling, magmulâ.
Aristocracy, n. [aristócresi] Aristocracia Kapisanan ng mga mahal na tao.
Aristocrat, n. [arístocrat] Aristócrata Mahal na tao.
Arithmetic, n. [arízmetic] Aritmética Aritmétika, karunungan sa pagbilang at pagtútuos.
Arithmetical, adj. [arizmétical] Aritmético Ukol sa aritmétika.
Arithmetician, n. [arizmetícian] Aritmético Marunong ng aritmétika.
Ark, n. [arc] Arca Malaking sasakyan; kabán.