Sunday 26 May 2019 01:02:33 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 601 to 625 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Anarchy, n. [ánarki] Anarquía Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng pámahalaan.
Anathema, n. [anázema] Anatema, excomunion Sumpâ.
Anathematize, v. [anázamataiz] Anatematizar, excomulgar Sumumpâ.
Anatomical, adj. [anatómical] Anatómico Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan.
Anatomy, n. [anátomi] Anatomía Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawan.
Ancestor, n. [ánsestær] Predecesores, abuelos Kánunuan, pinagbuhatan, pinanggalingan.
Ancestral, adj. [ánsestral] Hereditario Lahì, nauukol sa kánunuan.
Ancestry, n. [ánsestri] Linaje de antepasados Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magulang sa angkan ó lahì.
Anchor, n. [ánkær] Ancora Sinipete, sawo.
Anchor, v. [ánkær] Ancorar, anclar, hechar las anclas Mahulog ng sinipete.
Anchorage, n. [ánkeredch] Anclaje, el sitio ó lugar para anclar Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan.
Anchored, adj. [ánkerd] Anclado Nakasinipete.
Anchovy, n. [ancóvi] Anchova ó anchoa Halubaybay.
Ancient, adj. [éncient] Antiguo Matandâ, lumà, dati, una, laon.
Ancient, n. [éncient] Antiguo Unang tao.
And, conj. [end] Y, é At, 't.
Anecdote, n. [ánecdot] Anécdota Salaysay na may taglay na aral ó pangaral.
Anew, adv. [aniú] De nuevo Panibago, bago, mulî, ulî, ulit.
Angel, n. [éndchel] Angel Anghél.
Angel-like, adj. [endchel-laik] Angelical Mukhang anghél parang anghél.
Angelic, adj. [endchélic] Angelical Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
Angelical, adj. [andchélical] Angelical Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
Anger, n. [ánguer] Ira, cólera Galit, init.
Anger, v. [ánguer] Iritar, enojar Magalit, mag-init.
Angle, n. [ángl] Ángulo, esquina; caña de pescar Sulok, likô, kantó; bingwít.