Friday 22 February 2019 01:36:17 PHT

Calderon's English-Spanish-Tagalog Dictionary

1249 words found; words 576 to 600 are shown.

English, Grammar [Pronunciation]SpanishTagalog
Filter English:
Filter Spanish:
Filter Tagalog:
Amper, n. [ámper] Tumor, carbunclo Bukol.
Amphibious, adj. [ámfibias] Anfibio Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati.
Amphitheatre, n. [amfizéater] Anfiteatro Anfiteatro.
Ample, adj. [ámpel] Amplio, extendido Malawig, malawak.
Ampliation, n. [ampliécien] Ampliacion Kalakhan, kalawigan.
Amplify, v. [ámplifay] Ampliar, extender Palawigin, lakhán.
Amplitude, n. [ámplitud] Amplitud, extension, abundancia Lawig, abót, kasaganaan.
Amply, adv. [ámpli] Amplimente May kalawigan.
Amputate, v. [ámpiutet] Amputar Maghiwalay ng anomang bahagi ó sangkap ng katawan.
Amputation, n. [ampiutécien] Amputacion Paghihiwalay ng anomang bahagi ó sangkap ng katawan.
Amuck, adv. [amák] Furiosamente May pagkabalasik.
Amulet, n. [ámiulet] Amuleto Anting-anting.
Amuse, v. [amiús] Entretener, divertir Mag-aliw, maglibang.
Amusement, n. [amiúsment] Diversion, pasatiempo Áliwan, líbangan.
Amusing, adj. [amiúsing] Divertido Nakaaaliw, nakalilibang.
An, art. [en] Un, uno, una Isa.
Anachoret, n. [anácoret] Anacoreta Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap.
Anaconda, n. [anáconda] Boa Sawá.
Analogous, adj. [análogas] Análogo Kahawig, kahuwad.
Analogy, n. [análodchi] Analogía Pagkakahawig, pagkakahuwad.
Analyse, v. [ánalaiz] Analizar Lumitis, sumurì.
Analysis, n. [análisis] Analisis Paglilitis, pagsurì.
Analytical, adj. [analítical] Analítico Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawâ ó talumpatì.
Anarch, n. [ánarc] Anarquista Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaan.
Anarchist, n. [ánarkist] Anarquista Anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaan.